میل موج گیر یا میل تعادل چه وظیفه ای دارد

telegram whatsapp